Trải nghiệm chia sẻ phúc âm

Tôi đã bắt đầu chia sẻ phúc âm sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi thầm quyết tâm rằng mình sẽ thực hiện…

Tôi đã thấy Cuộn sách khai mở

Khi tôi tiếp nhận Chúa, tôi hiểu được mọi thứ phát xuất từ đâu và nguồn gốc sự bại hoại của con người nhờ việc đọc Kinh Thánh. Tôi hiểu được việc Giê…

Con đường để được làm tinh sạch

Tôi được làm phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jêsus vào năm 1990, và vào năm 1998, tôi đã trở thành một đồng sự trong hội thánh. Nhờ công tác và sự dẫn…