Chứng Ngôn cho Đấng Christ của Những Ngày Sau Rốt

Đức Chúa Trời đã đến, Ngài là Vua

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, đã bày tỏ nhiều lẽ thật khác nhau, khai mở mọi lẽ thật và lẽ mầu nhiệm trong Kinh Thánh, và mặc khải cho nhân loại câu chuyện bên trong ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, lẽ mầu nhiệm về việc Ngài trở nên xác thịt, lẽ mầu nhiệm về công tác phán xét của Ngài trong những ngày sau rốt, v.v. Điều này chứng thực rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã trở lại, và rằng Ngài là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt.

Sách Phúc Âm

Tải xuống