01Những lời tiên tri về sự trở lại của Chúa đã cơ bản được ứng nghiệm, gióng lên hồi chuông báovề những ngày sau rốt

Sự bại hoại và xấu xa của nhân loại giờ đây đã đến lúc gay go, và những lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự trở lại của Chúa về cơ bản đã được ứng nghiệm. Trên toàn thế giới, các thảm họa đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết: Động đất, bệnh dịch, nạn đói và chiến tranh đã trở thành những sự kiện thường xuyên, và những hiện tượng hiếm gặp đã xuất hiện trên các từng trời. Những ngày trở lại của Chúa đã đến, và nhiều Cơ đốc nhân sùng đạodự cảm được rằng Ngài đã trở lại…

Những câu Kinh Thánh tham khảo

“Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người: người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng; đến này Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy” (Lu-ca 17:26-30).

“Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại” (Ma-thi-ơ 24:7-8).

“Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Ðức Giê-hô-va chưa đến” (Giô-ên 2:30-31).

“Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống” (Khải Huyền 6:12-13).

02Hai cách Đức Chúa Jêsus trở lại

Những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến sự trở lại của Chúa không chỉ bao gồm việc Ngài công khai cưỡi mây giáng lâm, mà còn cả việc Ngài đến trong bí mật, tựa như một kẻ trộm. Vậy thì, hai lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm như thế nào? Nếu chúng ta chỉ chờ đợi Chúa cưỡi mây giáng lâm, màkhông chú ý tới lời tiên tri về việc Ngài đến như một kẻ trộm, liệu chúng ta có thể nghênh đón sự đến của Chúa không?

Những câu Kinh Thánh tham khảo

“Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (Lu-ca 12:40).

“Kìa, ta đến như kẻ trộm” (Khải Huyền 16:15).

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

“Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!” (Ma-thi-ơ 25:6).

“Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra” (Lu-ca 17:24-25).

“Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!” (Khải Huyền 1:7).

“Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30).

03Đấng Cứu Thế đã đến trong bí mật để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời

Hai ngàn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã báo trước sự trở lại của Ngài, và giờ đây những lời tiên tri về sự trở lại của Chúa đã cơ bản được ứng nghiệm. Đức Chúa Jêsus, Đấng Cứu Thế được chờ đợi từ lâu của chúng ta, đã đến trong bí mật, và Ngài là Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thực hiện công tác phán xét bắt đầu với nhà của Đức Chúa Trời, tỏ lộ những lẽ mầu nhiệm của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, và bày tỏ tất thảy lẽ thật để làm cho tinh sạch và cứu rỗi nhân loại; Ngài đã mặc khải cho chúng ta, nhân loại, thực chất công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, cũng như tâm tính oai nghi và thạnh nộ của Ngài sẽ không dung thứ cho sự xúc phạm nào. Ngài đã làm điều này để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi những tâm tính bại hoại của họ, giúp họ thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, tạo ra một nhóm người đắc thắng trước thảm họa và đưa nhân loại tới đích đến đẹp đẽ sau rốt.

Những câu Kinh Thánh tham khảo

“Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:12-13).

“Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải Huyền 2:29).

“Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (Giăng 12:47-48).

“Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:17).

“Ðiều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Ðấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước” (Khải Huyền 14:6-7).

04Chúa đang gõ cửa. Hãy là một nữ đồng trinh khôn ngoan và nghênh đón sự trở lại của Ngài

Sách Khải Huyền tiên đoán: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20). Đức Chúa Jêsus phán, “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27). Rõ ràng là trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ gõ cửa của nhân loại và tìm kiếm con chiên của Ngài bằng cách bày tỏ lời. Những nữ đồng trinh thông minh thực sự tin vào Đức Chúa Trời và khao khát lẽ thật có thể tìm kiếm và tìm hiểu sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt với một cách nhìn cởi mở, không bị cản trở bởi bất kỳ thế lực nào, và nhờ đó họ đã nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời và nghênh đón Chúa. Đây là những người duy nhất có quyền được cất lên trước ngôi của Đức Chúa Trời và chia sẻ tiệc nơi cao cùng Chúa.

Những câu Kinh Thánh tham khảo

“Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các ngươi dại nói với các ngươi khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các ngươi khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:1-10).

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

“Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải Huyền 2:29).

“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27).

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở” (Ma-thi-ơ 7:7-8).

Bài viết tham khảo

Ngày Chúa tái lâm đã đến, 6 điều tiên tri về sự trở lại của Chúa trong kinh thánh đã ứng nghiệm rồi.

Ngày Chúa tái lâm đã đến, 6 điều tiên tri về sự trở lại của Chúa trong kinh thánh đã ứng nghiệm rồi.

Những lời tiên tri kỳ cuối rốt đã ứng nghiệm: Cách chào đón sự trở lại lần hai của Chúa

Những lời tiên tri kỳ cuối rốt đã ứng nghiệm: Cách chào đón sự trở lại lần hai của Chúa

Đời Nô-ê đã xuất hiện: Điềm báo này là gì?

Đời Nô-ê đã xuất hiện: Điềm báo này là gì?

Tôi đã được cất lên trước mặt Đức Chúa Trời

Tôi đã được cất lên trước mặt Đức Chúa Trời

Thêm nội dung hay

Những chủ đề khác

Cách để bước vào vương quốc thiên đàng
Cách để bước vào vương quốc thiên đàng
Quý vị đã nghe tiếng Đức Chúa Trời chưa?
Quý vị đã nghe tiếng Đức Chúa Trời chưa?
Làm sao con người có thể được thanh tẩy hết sự bại hoại
Làm sao con người có thể được thanh tẩy hết sự bại hoại
Từ lâu, Chúa đã trở lại trong xác thịt để xuất hiện và làm việc
Từ lâu, Chúa đã trở lại trong xác thịt để xuất hiện và làm việc