Những lời về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời nhập thể

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm

Những lời về ba giai đoạn công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời

Thêm

Lời Đức Chúa Trời có liên quan

Video tham khảo

Xem thêm
10 câu hỏi Chúng tôi đã nghe từ lâu rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm chứng về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Và Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài bày tỏ các lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt, nhưng đa số mọi người trong giới tôn giáo đều tin rằng Chúa sẽ tái lâm bằng cách ngự trên mây trời mà xuống. Điều này là bởi Đức Chúa Jêsus đã phán rõ ràng: “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). Sách Khải Huyền cũng có tiên tri: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài” (Khải Huyền 1:7). Tôi vẫn giữ niềm tin rằng Chúa sẽ tái lâm bằng cách ngự trên mây trời mà xuống để trực tiếp đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Chúng tôi từ chối tiếp nhận Đức Chúa Jêsus không ngự trên mây trời mà xuống. Các anh chị nói rằng sự tái lâm Chúa là sự trở lại thành xác thịt và giáng lâm trong bí mật. Nhưng chẳng ai biết về chuyện này. Tuy nhiên, Chúa công khai ngự trên mây trời mà xuống là điều chắc chắc xác thực! Chính vì thế mà chúng tôi chờ đợi Chúa ngự trên mây trời mà xuống và công khai xuất hiện để đưa chúng tôi thẳng lên vương quốc thiên đàng. Nhận thức của chúng tôi có đúng hay không?

Chứng ngôn về sự quay lại với Đức Chúa Trời

Thêm
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger