01Những trinh nữ khôn nghênh tiếp chàng rể như thế nào, và những trinh nữ dại bị loại bỏ ra sao

Những câu Kinh Thánh tham khảo

“Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!” (Ma-thi-ơ 25:1-6).

“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27).

“Ai ra bởi Ðức Chúa Trời, thì nghe lời Ðức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Ðức Chúa Trời” (Giăng 8:47).

02Cách nhận ra tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa

Kết cuộc của thời kỳ sau rốt hiện đang ở cùng chúng ta và những lời tiên tri về sự trở lại của Chúa đã được ứng nghiệm phần lớn. Xuyên khắp toàn thế giới, chỉ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng công khai làm chứng với toàn thể nhân loại rằng Đức Chúa Jêsus đã trở lại trong xác thịt, rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Đức Chúa Trời Toàn Năng bảy tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại – những lẽ thật này là điều Đức Thánh Linh phán với các hội thánh trong thời kỳ sau rốt. Những nữ đồng trinh khôn nghe tiếng Đức Chúa Trời và được dấy lên trước Ngài để dự tiệc cưới Chiên Con. Tuy nhiên, vẫn có một số người không biết cách phân biệt tiếng Đức Chúa Trời. Chúng ta làm thế nào để có thể thật sự nhận ra tiếng Đức Chúa Trời và chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã trở lại?

Những câu Kinh Thánh tham khảo

“Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

“Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:12-13).

“Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Cách để làm nữ đồng trinh khôn và chào đón chàng rể

Trang web chính thức