Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.
 多少个搜索结果

Không tìm thấy kết quả nào!

Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 259 | “Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người” 10:03
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 601 | “Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi” 6:10
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 78 | “Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật” 9:02
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 123 | “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể” 6:48
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 140 | “Chỉ Đấng Christ của những ngày sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” 14:36
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 132 | “Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người” 5:37
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 116 | “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” 9:36
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 82 | “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể” 6:48
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 72 | “Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới” 6:48
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 71 | “Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới” 9:52
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 120 | “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể” 7:28
Lời Chúa hằng ngày | Trích đoạn 119 | “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể” 10:17
Lời Chúa Hằng Ngày | Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người (Trích đoạn I) 14:02
Lời Chúa Hằng Ngày | Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người (Trích đoạn II) 13:54
Lời Chúa Hằng Ngày | Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi (Trích đoạn II) 9:15
Lời Chúa Hằng Ngày | Chỉ Đấng Christ của những ngày sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu (Trích đoạn II) 9:56
Lời Chúa Hằng Ngày | Chỉ Đấng Christ của những ngày sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu (Trích đoạn I) 8:42
Lời Chúa Hằng Ngày | Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus sẽ là khi Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất (Trích đoạn I) 5:24