Cái gì thật sự là Tà giáo?

Trịnh Vệ Quốc (Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất): Xiaorui và Xiaoyi. Hai con vẫn không hiểu lập trường của nhà nước. Con hiểu vài phần của hiến…