Sách

 • Lời xuất hiện trong xác thịt

  Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

  Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đấng đã xuất hiện để làm công tác của Ngài, bày tỏ tất cả mọi lẽ thật làm cho tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, và hết thảy chúng đều chứa đựng trong Lời xuất hiện trong xác thịt. Điều này đã ứng nghiệm những gì được chép trong Kinh Thánh: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời(Giăng 1:1). Đối với Lời xuất hiện trong xác thịt, đây là lần đầu tiên kể từ khi sáng thế Đức Chúa Trời đã nói chuyện với toàn thể nhân loại. Những lời này tạo thành văn bản đầu tiên được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời giữa loài người, trong đó Ngài phơi bày con người, chỉ dẫn họ, phán xét họ, và nói chuyện chân tình với họ; và đây cũng là những lời đầu tiên Đức Chúa Trời để con người biết về những bước chân của Ngài, nơi Ngài nằm, tâm tính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có gì và là gì, những suy nghĩ của Đức Chúa Trời và sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với loài người. Có thể nói rằng đây là những lời đầu tiên Đức Chúa Trời phán với loài người từ tầng trời thứ ba kể từ khi sáng thế, và lần đầu tiên Đức Chúa Trời sử dụng thân phận vốn có của Ngài để xuất hiện và bày tỏ tiếng lòng của Ngài với loài người trong những lời phán. Lời xuất hiện trong xác thịt (được viết tắt là Lời), được bày tỏ bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, hiện bao gồm sáu quyển: Quyển một: Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời; Quyển hai: Về việc biết Đức Chúa Trời; Quyển ba: Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt; Quyển bốn: Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ; Quyển năm: Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công; Quyển sáu: Về việc mưu cầu lẽ thật.
 • Về việc biết Đức Chúa Trời

  Về việc biết Đức Chúa Trời, quyển thứ hai của Lời xuất hiện trong xác thịt, chứa đựng những lời phán dành cho toàn thể nhân loại của Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, tiếp sau những lời phán trong trong Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giải thích nhiều lẽ thật khác nhau như công tác Ngài đã làm kể từ khi sáng thế, ý muốn của Ngài và những kỳ vọng của Ngài về nhân loại chứa đựng trong công tác đó, sự tuôn đổ toàn bộ về việc Đức Chúa Trời có gì và là gì từ công tác của Ngài, cũng như sự công chính của Ngài, thẩm quyền của Ngài, sự thánh khiết của Ngài, và sự thật rằng Ngài là nguồn sống cho muôn vật. Sau khi đọc cuốn sách này, những người thực sự tin Đức Chúa Trời sẽ có thể xác nhận rằng Đấng có thể làm công tác này và tuôn đổ những tâm tính này là Đấng có quyền tối thượng trên mọi sự, và họ cũng có thể thực sự biết về thân phận của Đức Chúa Trời, địa vị của Ngài, và thực chất của Ngài, bởi đó xác nhận rằng Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, là chính Đức Chúa Trời, là Đấng độc nhất.
 • Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

  Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

  Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là quyển thứ ba của Lời xuất hiện trong xác thịt do Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ. Phần thứ nhất của sách bao gồm những bài giảng và thông công của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong khi nhóm họp, phần thứ hai gồm những lời giảng của Đức Chúa Trời Toàn Năng với các lãnh đạo và người làm công, và phần thứ ba gồm sự thông công của Đức Chúa Trời Toàn Năng với một số người trong nhóm dân sự được Ngài chọn. Những bài giảng và thông công này đề cập đến những vấn đề tồn tại trong hội thánh, cũng như những khó khăn thực tế đối với lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn. Chúng không những chỉ ra thực chất và tình hình hiện tại của mọi người, mà còn soi sáng cho mọi người thấy những mục tiêu mà họ nên mưu cầu. Chúng vô cùng hữu ích đối với việc mọi người hiểu được lẽ thật và đạt được lối vào sự sống.
 • Về việc mưu cầu lẽ thật I

  Về việc mưu cầu lẽ thật là quyển thứ sáu của Lời xuất hiện trong xác thịt. Sách này chứa mối thông công và rao giảng chuyên biệt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, cho các hội thánh. Các bài giảng và thông công này giải thích rõ ràng, minh bạch về việc mưu cầu lẽ thật nghĩa là gì, và mưu cầu lẽ thật là gì, phơi bày những quan niệm sai lầm và những sự hiểu biết sai lệch khác nhau của con người về việc mưu cầu lẽ thật, cũng như những suy nghĩ, quan điểm sai lầm khác nhau, và những cảm xúc tiêu cực của con người, đồng thời phân tích và phân định chúng. Ngoài ra, những bài giảng và mối thông công này chỉ ra cho con người những con đường để mưu cầu lẽ thật và bước vào sự thực tế. Những lẽ thật này là vô cùng quan trọng để những người mưu cầu lẽ thật đạt được sự cứu rỗi.
 • Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt (Tuyển tập)

  Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời

  Quyển sách này tuyển chọn tất cả những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng cho công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt, chủ yếu được trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời”. Đây là những lẽ thật mà mỗi người tìm kiếm và tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đều cần khẩn cấp đạt được. Những bày tỏ của Đức Chúa Trời trong quyển sách này chính là những gì Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh như đã được tiên tri trong Sách Khải Huyền. Những lời hiện thời này của Đức Chúa Trời là minh chứng tốt nhất cho sự xuất hiện và công tác của Ngài, cũng như là minh chứng tốt nhất cho thực tế rằng Đấng Christ là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Quyển sách này nhằm giúp cho tất cả những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời có thể nghe tiếng Ngài sớm nhất có thể. Chúng tôi hy vọng hết thảy những ai đang chờ đợi Chúa đến cũng như mong chờ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ có thể đọc quyển sách này.
 • Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

  Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

  Cuốn sách này bao gồm các trích đoạn từ những lời trọng yếu được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, trong Lời xuất hiện trong xác thịt. Những lời trọng yếu này trực tiếp làm sáng tỏ lẽ thật, và có thể trực tiếp khiến cho mọi người hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, biết đến công tác của Ngài, có được sự hiểu biết về tâm tính của Ngài và Ngài có gì và là gì. Chúng là kim chỉ nam cho hết thảy những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời để tìm kiếm dấu chân của Ngài. Chúng có thể dẫn dắt bạn tìm được lối vào vương quốc thiên đàng.
 • Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày

  Lời Đức Chúa Trời hằng ngày

  Cuốn sách này bao gồm các phân đoạn được chọn lọc từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Để những người được Đức Chúa Trời chọn có thể có được lẽ thật và nguồn chu cấp sự sống hàng ngày từ lời Ngài, những lời trọng yếu này của Đức Chúa Trời Toàn Năng, mang tính gây dựng nhất đối với lối vào sự sống của mọi người, trong này đã được lựa chọn đặc biệt để mọi người vui hưởng, qua đó cho phép những ai yêu lẽ thật hiểu được nó, sống trước Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời cứu rỗi và làm cho hoàn thiện. Những lời trọng yếu này của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ về lẽ thật; hơn nữa, chúng là những điều thiết yếu nhất thuộc châm ngôn cuộc sống, và không có lời nào mang tính gây dựng và có lợi hơn cho mọi người. Nếu bạn thực sự có thể thưởng thức một phân đoạn trong những lời này mỗi ngày, thì đây là vận may lớn nhất của bạn và bạn được Đức Chúa Trời ban phước.
 • Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới

  Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

  Cuốn sách về những bài Thánh ca này được chia làm hai phần chính: Phần đầu tiên bao gồm những bài Thánh ca về lời Đức Chúa Trời, được sáng tác từ những lời phán kinh điển của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và phần thứ hai bao gồm những bài Thánh ca về đời sống hội thánh, là những chứng ngôn thực tế của những người được Đức Chúa Trời chọn sau khi trải qua sự phán xét của Ngài và những khó khăn gian khổ trong khi theo Ngài. Những bài Thánh ca này vô cùng hữu ích cho mọi người trong việc thực hành những tĩnh nguyện tâm linh của họ, đến gần Đức Chúa Trời hơn, suy ngẫm lời Ngài và hiểu về lẽ thật. Chúng thậm chí còn hữu ích hơn cho mọi người trong việc cảm nghiệm lời Đức Chúa Trời và bước vào tính hiện thực của lời Đức Chúa Trời.
 • Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc

  Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc

  Cuốn sách này tập hợp các câu hỏi và quan niệm phổ biến đối với những người tìm kiếm và tra cứu con đường thật, từ đó cung cấp các giải pháp tích hợp những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Các câu hỏi và trả lời này có lợi ích rất lớn đối với con người trong việc hiểu lẽ thật và tra cứu con đường thật, và cũng là tài liệu tham khảo không thể thiếu cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn khi họ loan truyền những lời Ngài và chứng thực cho công tác của Ngài. Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng Ngài, và khi đã đọc cuốn sách này, nếu họ có thể khám phá lẽ thật và nhận ra rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là tiếng của Đức Chúa Trời, thì họ là những nữ đồng trinh khôn đã chào đón Chúa.
 • Chiên Của Chúa Nghe Tiếng Của Chúa (Các Điều Thiết Yếu Cho Tín Đồ Mới)

  Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời

  Cuốn sách này là tập hợp những lẽ thật mang tính khải tượng như ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, các danh xưng của Ngài, lẽ mầu nhiệm trong sự nhập thể của Ngài, và làm sao để phân biệt giữa con đường thật và những con đường giả. Nó có thể được đọc và trang bị bởi những người gần đây mới chấp nhận công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, để họ có thể hiểu những lẽ thật mang tính khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời và đặt nền tảng nhanh nhất có thể dựa trên con đường thật.
 • Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

  Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

  Các trinh nữ khôn sẽ nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài từ những lời phán của Ngài và đón mừng Chúa trở lại. Cuốn sách này là một tập hợp những lẽ thật liên quan đến sự nhập thể của Đức Chúa Trời và ba giai đoạn trong công tác cứu rỗi của Ngài. Những lẽ thật này làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Chirst của thời kỳ sau rốt: Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và Ngài đã bày tỏ lẽ thật và đang thực hiện công tác “phán xét bắt đầu tại nhà Đức Chúa Trời” trong thời kỳ sau rốt, qua đó dẫn dắt nhân loại quay trở lại ngôi của Đức Chúa Trời.
 • Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc (Tuyển tập)

  Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc

  Cuốn sách này tổng hợp các trích dẫn từ các kịch bản phim về những câu hỏi và câu trả lời quan trọng liên quan đến lẽ thật. Những câu trả lời thiết yếu này bao gồm những sự trải nghiệm và hiểu biết của những người được Đức Chúa Trời chọn về lẽ thật của lời Ngài, và đến từ sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh. Cuốn sách này không những có thể giải quyết bất kỳ vấn đề và ý niệm nào mà những người tìm kiếm lẽ thật và tra cứu con đường thật có thể nắm giữ, mà nó còn là một tài liệu tham khảo tuyệt vời mà những người được Đức Chúa Trời chọn có thể trang bị lẽ thật cho bản thân và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời.
 • Chứng ngôn về trải nghiệm trước ghế phán xét của Đấng Christ

  Chứng Ngôn về trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập I)

  Sự phán xét trước tòa lớn và trắng của những ngày sau rốt đã bắt đầu! Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, đã bày tỏ lẽ thật để thực hiện công việc phán xét và làm cho tinh sạch nhân loại của Ngài. Thông qua những sự mặc khải và phán xét của lời Đức Chúa Trời, dân sự được Ngài chọn đang dần dần nhận ra sự thật về sự bại hoại xấu xa của mình và tìm được đường lối để thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và đạt được sự cứu rỗi, cũng như dần thấy được một sự thay đổi trong tâm tính sống của mình. Những trải nghiệm thực tế này chứng thực rằng công tác phán xét được Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện là công tác làm cho tinh sạch và cứu rỗi triệt để nhân loại.
 • Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

  Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

  Mỗi người tin vào Đức Chúa Trời đều có một câu chuyện đặc biệt về hành trình cá nhân quay về với Ngài. Cuốn sách này chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của những người được Đức Chúa Trời chọn khi nhận được sự dẫn dắt từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, trở nên chắc chắn về con đường thật, và quay trở lại trước ngai của Ngài. Một số đã thoát khỏi những trói buộc và chỉ trích của những quan niệm tôn giáo của họ, một số đã thoát khỏi sự quấy phá và bức hại của các thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo và các thế lực xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thậm chí một số khác còn đạt được nhận thức rõ về những xu hướng xấu xa của thế giới. Cuối cùng, hết thảy họ đều trở lại trước Đức Chúa Trời.

  Liên hệ với chúng tôi qua Messenger