Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của những ngày sau rốt, Đấng đã xuất hiện để làm công tác của Ngài, bày tỏ tất cả mọi lẽ thật làm cho tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, và hết thảy chúng đều chứa đựng trong Lời xuất hiện trong xác thịt. Điều này đã ứng nghiệm những gì được chép trong Kinh Thánh: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Đối với Lời xuất hiện trong xác thịt, đây là lần đầu tiên kể từ khi sáng thế Đức Chúa Trời đã nói chuyện với toàn thể nhân loại. Những lời này tạo thành văn bản đầu tiên được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời giữa loài người, trong đó Ngài phơi bày con người, chỉ dẫn họ, phán xét họ, và nói chuyện chân tình với họ; và đây cũng là những lời đầu tiên Đức Chúa Trời để con người biết về những bước chân của Ngài, nơi Ngài nằm, tâm tính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có gì và là gì, những suy nghĩ của Đức Chúa Trời và sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với loài người. Có thể nói rằng đây là những lời đầu tiên Đức Chúa Trời phán với loài người từ tầng trời thứ ba kể từ khi sáng thế, và lần đầu tiên Đức Chúa Trời sử dụng thân phận vốn có của Ngài để xuất hiện và bày tỏ tiếng lòng của Ngài với loài người trong những lời phán.

Những lời phán của Đấng Christ