Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời

Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời sử dụng lời để mở ra một thời đại mới, để thay đổi cách Ngài làm việc, và để thực hiện công tác của toàn thời đại. Đây là nguyên tắc Đức Chúa Trời làm việc trong Thời đại của Lời. Ngài đã trở nên xác thịt để phán dạy từ các góc độ khác nhau, để con người có thể thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời, chính là Lời xuất hiện trong xác thịt, và có thể thấy được sự khôn ngoan và sự mầu nhiệm của Ngài. Công tác này được thực hiện để đạt được tốt hơn mục đích chinh phục con người, hoàn thiện con người và loại bỏ con người, là ý nghĩa thực sự của việc sử dụng lời để làm việc trong Thời đại của Lời. Thông qua những lời này, con người biết đến công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, bản chất của con người, và điều mà con người nên bước vào. Thông qua lời, công tác mà Đức Chúa Trời mong muốn thực hiện trong Thời đại của Lời được khai hoa kết trái trọn vẹn. Thông qua những lời này, con người được tỏ lộ, bị loại bỏ, và bị thử luyện. Con người đã nhìn thấy những lời của Đức Chúa Trời, nghe thấy những lời này, và nhận ra sự tồn tại của những lời này. Kết quả là, họ đã bắt đầu tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, vào sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cũng như vào tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người và mong muốn cứu rỗi con người của Ngài. Từ “lời” có thể đơn giản và bình thường, nhưng lời được phán từ miệng của Đức Chúa Trời nhập thể làm chấn động vũ trụ, chúng chuyển hóa lòng người, chuyển hóa những quan niệm và tâm tính cũ của họ, và thay đổi cách cả thế giới đã từng hiện bày. Xuyên suốt các thời đại, chỉ có Đức Chúa Trời của ngày nay mới làm việc theo cách này, và chỉ có Ngài mới phán như thế, cũng như đến để cứu rỗi con người như thế. Từ thời điểm này trở đi, con người sống dưới sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, được chăn dắt và chu cấp bởi lời Ngài. Con người sống trong thế giới của lời Đức Chúa Trời, trong sự rủa sả và chúc phước của lời Đức Chúa Trời, và thậm chí ngày càng nhiều người hơn đã sống dưới sự phán xét và hành phạt của lời Ngài. Những lời này và công tác này tất cả đều vì sự cứu rỗi con người, vì việc đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, và để thay đổi diện mạo ban đầu của thế giới được sáng lập trước đây. Đức Chúa Trời đã tạo ra thế giới bằng lời, Ngài dẫn dắt con người khắp vũ trụ bằng lời, và Ngài chinh phục, cứu rỗi họ bằng lời. Cuối cùng, Ngài sẽ dùng lời để kết thúc toàn bộ thế giới cũ, từ đó hoàn thành toàn bộ kế hoạch quản lý của Ngài. Trong suốt Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời sử dụng lời để làm công tác của Ngài và để đạt được kết quả trong công tác của Ngài. Ngài không thực hiện các kỳ công hay làm các phép lạ, mà chỉ thực hiện công tác của Ngài thông qua lời. Nhờ những lời này, con người được nuôi dưỡng và chu cấp, cũng như có được tri thức và kinh nghiệm thực sự. Trong Thời Đại của Lời, con người đã được đặc biệt ban phước. Họ không phải chịu đựng những đau khổ về thể chất và chỉ đơn giản vui hưởng sự chu cấp dư dật của lời Đức Chúa Trời; không cần phải đi tìm kiếm mù quáng hoặc du hành xa xôi một cách mù quáng, trong lúc thoải mái, họ nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, nghe thấy Ngài phán dạy từ chính miệng Ngài, nhận được những gì Ngài chu cấp, và xem Ngài đích thân đang làm công tác của mình. Đây là những điều mà con người ở các thời đại trước đây không thể vui hưởng, và chúng là những phước lành mà họ không bao giờ có thể nhận được trước đây.

Đức Chúa Trời đã quyết tâm làm con người trọn vẹn, và bất kể Ngài phán từ góc độ nào, tất cả đều nhằm làm cho con người hoàn thiện. Những lời được phán từ góc độ của Thần thì khó hiểu đối với con người; họ không có cách nào tìm được con đường để thực hành, vì khả năng thấu hiểu của họ có hạn. Công tác của Đức Chúa Trời đạt được các kết quả khác nhau, và Ngài có mục đích riêng trong việc thực hiện từng bước công tác của mình. Hơn nữa, Ngài bắt buộc phải phán từ các góc độ khác nhau, bởi chỉ khi làm vậy, Ngài mới có thể hoàn thiện con người. Nếu Ngài chỉ lên tiếng từ góc độ của Thần, thì sẽ không có cách nào để hoàn tất giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời. Từ giọng điệu Ngài phán ra, ngươi có thể thấy Ngài quyết tâm làm cho nhóm người này trọn vẹn. Thế đối với mỗi người trong số những người muốn được trở nên hoàn thiện, bước đầu tiên nên là gì? Trước hết, ngươi phải biết về công tác của Đức Chúa Trời. Ngày nay, một phương pháp mới đã bắt đầu trong công tác của Đức Chúa Trời; thời đại đã chuyển tiếp, cách thức Đức Chúa Trời làm việc cũng đã thay đổi, và phương pháp Đức Chúa Trời phán dạy đã khác đi. Ngày nay, không chỉ phương pháp làm việc của Ngài đã thay đổi, mà thời đại cũng đã thay đổi. Giờ đây là Thời đại Vương quốc. Nó cũng là thời đại yêu kính Đức Chúa Trời. Đó là sự tiên vị của Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm – cũng là Thời đại của Lời, và trong đó Đức Chúa Trời sử dụng nhiều phương pháp phán dạy để hoàn thiện con người, và phán từ các góc độ khác nhau để chu cấp cho con người. Ngay khi bước vào Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu sử dụng lời để làm cho con người hoàn thiện, cho phép con người bước vào hiện thực cuộc sống và dẫn dắt họ đi đúng đường. Sau khi đã trải qua rất nhiều bước trong công tác của Đức Chúa Trời, con người đã nhận thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời không phải là không thay đổi, mà đang không ngừng tiến triển và đào sâu hơn. Sau khi con người đã trải nghiệm nó trong một thời gian rất dài, công tác đã xoay chuyển liên tục, thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, bất kể nó thay đổi nhiều như thế nào cũng không bao giờ chệch hướng khỏi mục tiêu của Đức Chúa Trời trong việc mang lại sự cứu rỗi cho loài người. Thậm chí thông qua mười nghìn lần thay đổi, nó cũng không bao giờ đi lệch khỏi mục đích ban đầu. Cho dù phương pháp trong công tác của Đức Chúa Trời có thể thay đổi như thế nào, thì công tác này cũng không bao giờ xa rời lẽ thật hoặc sự sống. Những thay đổi trong phương pháp thực hiện công tác chỉ đơn thuần liên quan đến một sự thay đổi trong dạng thức của công tác, và góc độ Đức Chúa Trời phán dạy; không có sự thay đổi mục đích chính trong công tác của Đức Chúa Trời. Những thay đổi trong giọng điệu của Đức Chúa Trời và phương pháp làm việc được thực hiện nhằm đạt được kết quả. Một sự thay đổi trong giọng điệu không có nghĩa là một sự thay đổi trong mục đích hoặc nguyên tắc đằng sau công tác. Con người tin vào Đức Chúa Trời chủ yếu nhằm tìm kiếm sự sống; nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm sự sống hoặc theo đuổi lẽ thật hay sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, vậy thì đó vẫn chưa phải là niềm tin vào Đức Chúa Trời! Và có thực tế không khi vẫn tìm cách bước vào vương quốc để trở thành vua? Có được tình yêu thực sự đối với Đức Chúa Trời thông qua tìm kiếm sự sống – chỉ đây mới là hiện thực; theo đuổi và thực hành lẽ thật – tất cả đều là hiện thực. Đọc những lời của Chúa và trải nghiệm những lời này, ngươi sẽ bắt đầu có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời giữa trải nghiệm thực tế, và đây là ý nghĩa của việc theo đuổi đúng đắn.

Giờ đây là Thời đại Vương quốc. Liệu ngươi đã bước vào thời đại mới này hay chưa phụ thuộc vào việc ngươi đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời hay chưa, vào việc liệu lời của Ngài đã trở thành hiện thực cuộc sống của ngươi hay chưa. Lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho từng người sao cho đến cuối cùng, tất cả con người sẽ sống trong thế giới của lời Đức Chúa Trời và lời Ngài sẽ khai sáng và soi sáng cho từng người từ bên trong. Nếu trong suốt thời gian này, ngươi bất cẩn trong việc đọc lời của Đức Chúa Trời, và không quan tâm đến lời Ngài, thì điều đó có nghĩa là tình trạng của ngươi không ổn. Nếu ngươi không thể bước vào Thời đại của Lời, thì Đức Thánh Linh không hoạt động trong ngươi; nếu ngươi đã bước vào thời đại này, Ngài sẽ làm công tác của Ngài. Ngươi có thể làm gì vào lúc khởi đầu Thời đại của Lời để có được công tác của Đức Thánh Linh? Trong thời đại này, và giữa các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất việc sau: mỗi người sẽ sống trọn lời của Đức Chúa Trời, sẽ có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và sẽ yêu Đức Chúa Trời bằng cả trái tim; tất cả con người sẽ sử dụng lời của Đức Chúa Trời như một nền tảng và như hiện thực của họ, và sẽ có tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời; và thông qua thực hành lời của Đức Chúa Trời, con người sẽ đồng cai trị với Đức Chúa Trời. Đây chính là công tác mà Đức Chúa Trời sẽ đạt được. Ngươi có thể chịu được khi không đọc lời của Đức Chúa Trời hay không? Ngày nay, có nhiều người cảm thấy rằng họ không thể chịu được dù chỉ một hoặc hai ngày không đọc lời Ngài. Họ phải đọc lời của Ngài hằng ngày, và nếu thời gian không cho phép, thì lắng nghe lời Ngài là đủ. Đây là cảm giác mà Đức Thánh Linh ban cho con người, và đây là cách mà Ngài bắt đầu cảm thúc họ. Có nghĩa là, Ngài quản trị con người thông qua lời, sao cho họ có thể bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Nếu, chỉ sau một ngày không ăn uống lời của Đức Chúa Trời, ngươi cảm nhận được sự tối tăm và khao khát, cũng như không thể chịu được, thì điều này cho thấy ngươi đã được Đức Thánh Linh cảm thúc, và rằng Ngài đã không quay lưng lại với ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ là một người ở trong dòng chảy này. Tuy nhiên, nếu sau một hoặc hai ngày không ăn uống lời của Đức Chúa Trời, ngươi không cảm nhận được gì cả, nếu ngươi không có sự khao khát, và không hề được cảm thúc, thì điều này cho thấy Đức Thánh Linh đã quay lưng lại với ngươi. Điều này có nghĩa là, khi đó, có điều gì không ổn với tình trạng bên trong của ngươi; ngươi chưa bước vào Thời đại của Lời, và ngươi là một trong những người đã tụt lại phía sau. Đức Chúa Trời sử dụng lời để cai trị con người; ngươi cảm thấy ổn nếu ngươi ăn uống lời của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không cảm thấy như vậy, thì ngươi không có con đường nào để đi theo. Lời của Đức Chúa Trời trở thành thức ăn của con người và động lực thúc đẩy họ. Kinh thánh nói rằng “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời”. Ngày nay, Đức Chúa Trời sẽ làm xong công tác này, và Ngài sẽ hoàn thành việc này trong các ngươi. Vì sao con người trước đây có thể chịu được việc nhiều ngày không đọc lời của Đức Chúa Trời mà vẫn có thể ăn và làm việc bình thường, nhưng lại không phải như vậy ngày nay? Ở thời đại này, Đức Chúa Trời chủ yếu sử dụng lời để cai trị tất cả. Thông qua lời của Đức Chúa Trời, con người bị phán xét và được hoàn thiện, và cuối cùng được đưa vào vương quốc. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể chu cấp cho cuộc sống của con người, và chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể ban cho con người sự sáng và một con đường để thực hành, đặc biệt trong Thời đại Vương quốc. Miễn là ngươi không đi trệch khỏi hiện thực của lời Đức Chúa Trời, ăn và uống lời Ngài mỗi ngày, thì Đức Chúa Trời sẽ có thể làm cho ngươi hoàn thiện.

Mưu cầu sự sống không phải điều có thể vội vàng được; việc phát triển sự sống không diễn ra chỉ trong ngày một ngày hai. Công tác của Đức Chúa Trời là bình thường, thực tế, và cần phải trải qua một quá trình. Jêsus nhập thể đã mất ba mươi ba năm rưỡi để hoàn thành công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá – thì nói gì đến việc làm cho tinh sạch con người và chuyển hóa cuộc sống của họ, một công việc cực kỳ khó khăn? Biến một người bình thường trở thành một người tỏ hiện Đức Chúa Trời là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Điều này đặc biệt đúng đối với những người sinh ra tại quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, những người có tố chất kém và cần một khoảng thời gian dài cho lời và công tác của Đức Chúa Trời. Do vậy đừng sốt ruột muốn thấy được kết quả. Ngươi cần chủ động ăn uống lời của Đức Chúa Trời và đặt nhiều nỗ lực hơn vào lời của Đức Chúa Trời. Khi ngươi đọc xong lời của Ngài, ngươi phải biết thật sự thực hành chúng, phát triển về tri thức, sự thông sáng, sự thấu hiểu, và sự khôn ngoan trong lời của Đức Chúa Trời. Thông qua đó, ngươi sẽ thay đổi mà không hề nhận ra. Nếu ngươi có thể xem việc ăn uống lời của Đức Chúa Trời, đọc, hiểu, trải nghiệm và thực hành lời của Đức Chúa Trời là nguyên tắc của mình, thì ngươi sẽ bắt đầu trưởng thành mà không hề nhận ra. Có những người nói rằng họ không thể thực hành lời của Đức Chúa Trời ngay cả sau khi đã đọc nó. Ngươi vội vàng làm gì? Khi ngươi đạt đến một vóc giạc nhất định, ngươi sẽ có thể thực hành lời của Ngài. Liệu một đứa trẻ bốn hoặc năm tuổi có nói rằng nó không thể hỗ trợ hoặc hiếu kính với bố mẹ nó hay không? Ngươi cần phải biết được vóc giạc hiện tại của ngươi lớn đến đâu. Hãy thực hành những gì các ngươi có thể thực hành, và tránh trở thành người làm gián đoạn sự quản lý của Đức Chúa Trời. Chỉ cần ăn uống lời của Đức Chúa Trời, và coi đó là nguyên tắc của mình từ nay về sau. Hiện tại, đừng lo lắng về việc liệu Đức Chúa Trời có thể làm ngươi trở nên trọn vẹn hay không. Đừng đi sâu vào vấn đề đó vội. Chỉ cần ăn uống những lời của Đức Chúa Trời khi chúng đến với ngươi, và Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn làm cho ngươi trở nên trọn vẹn. Tuy nhiên, có một nguyên tắc mà theo đó ngươi phải ăn uống lời của Ngài. Đừng làm việc này một cách mù quáng. Trong việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, một mặt, hãy tìm kiếm những lời mà ngươi nên biết đến – đó là những gì liên quan đến các khải tượng – và mặt khác, hãy tìm kiếm điều mà ngươi nên thật sự thực hành – có nghĩa là điều mà ngươi nên bước vào. Một mặt liên quan đến sự hiểu biết, và mặt khác liên quan đến việc bước vào. Một khi ngươi đã nắm bắt được cả hai – khi ngươi đã nắm bắt được điều mà các ngươi nên biết và điều mà các ngươi nên thực hành – ngươi sẽ biết cách ăn uống lời của Đức Chúa Trời.

Tiếp theo, nói về lời của Đức Chúa Trời phải là nguyên tắc để ngươi nói. Thông thường, khi các ngươi đến với nhau, các ngươi nên tham gia thông công về lời của Đức Chúa Trời, coi lời của Đức Chúa Trời là nội dung tương tác của các ngươi, nói về những gì các ngươi biết về những lời này, cách các ngươi thực hành chúng, và cách Đức Thánh Linh làm việc. Chừng nào ngươi thông công về lời của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ soi sáng cho ngươi. Để đạt được thế giới của lời Đức Chúa Trời cần sự hợp tác của con người. Nếu ngươi không bước vào đây, Đức Chúa Trời sẽ không có cách nào làm việc được. Nếu ngươi cứ giữ im lặng và không nói về lời Ngài, Ngài sẽ không có cách nào để soi sáng cho ngươi. Bất cứ khi nào ngươi không bận rộn với công tác khác, hãy nói về lời của Đức Chúa Trời, và đừng chỉ tán gẫu! Hãy để đời sống của ngươi tràn đầy lời của Đức Chúa Trời – chỉ khi đó ngươi mới trở thành một tín đồ mộ đạo. Không thành vấn đề nếu sự thông công của ngươi hời hợt. Không có sự hời hợt, thì không thể có sự sâu sắc. Phải có một quá trình. Thông qua sự rèn luyện của ngươi, ngươi sẽ nắm bắt được sự soi sáng của Đức Thánh Linh trên ngươi, và cách để ăn uống lời của Đức Chúa Trời một cách hiệu quả. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, ngươi sẽ bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào ngươi quyết tâm hợp tác thì ngươi mới có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh.

Trong những nguyên tắc ăn uống lời của Đức Chúa Trời, một cái liên quan đến tri thức, và cái còn lại liên quan đến việc bước vào. Những lời nào các ngươi nên biết đến? Các ngươi nên biết đến những lời liên quan đến khải tượng (như những lời liên quan đến thời đại mà công tác của Đức Chúa Trời ngày nay đã bước vào, những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được bây giờ, sự nhập thể là gì, v.v.; tất cả những điều này đều liên quan đến khải tượng). Con đường mà con người nên bước vào nghĩa là gì? Điều này đề cập đến những lời của Đức Chúa Trời mà con người nên thực hành và bước vào. Trên đây là hai góc độ của việc ăn uống lời Đức Chúa Trời. Từ nay trở đi, hãy ăn uống lời của Đức Chúa Trời theo cách này. Nếu các ngươi hiểu rõ những lời của Ngài liên quan đến khải tượng, thì không cần phải tiếp tục đọc mọi lúc. Quan trọng nhất là ăn uống nhiều hơn những lời liên quan đến việc bước vào, ví dụ như làm thế nào để hướng lòng về Đức Chúa Trời, làm thế nào để lắng lòng trước Đức Chúa Trời, và làm thế nào để từ bỏ xác thịt. Đây là những điều các ngươi nên đưa vào thực hành. Nếu không biết cách ăn uống lời của Đức Chúa Trời, thì không thể có sự thông công thực sự. Một khi các ngươi biết cách ăn uống lời của Ngài, khi các ngươi đã nắm bắt được đâu là điểm cốt yếu, thì sự thông công sẽ trở nên không bị giới hạn và bất kỳ vấn đề gì được đưa ra, các ngươi sẽ đều có thể thông công và nắm bắt được hiện thực. Nếu, khi thông công về lời của Đức Chúa Trời, ngươi không có hiện thực, thì ngươi chưa nắm bắt được đâu là điểm cốt lõi, điều cho thấy ngươi không biết cách ăn uống lời của Đức Chúa Trời. Một số người có thể cảm thấy mệt mỏi khi đọc lời của Đức Chúa Trời, đó không phải là một tình trạng bình thường. Điều bình thường là không bao giờ trở nên mệt mỏi khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, luôn luôn khao khát chúng và luôn thấy những lời của Đức Chúa Trời là tốt đẹp. Đây là cách một người đã thực sự bước vào ăn uống lời của Đức Chúa Trời. Khi ngươi cảm thấy lời của Đức Chúa Trời quá thực tế và chính xác là những gì mà con người nên bước vào; khi ngươi cảm thấy rằng những lời Ngài vô cùng bổ ích và có lợi cho con người, và rằng chúng là sự chu cấp cho đời sống của con người – đó là Đức Thánh Linh đã ban cho ngươi cảm giác này, và đó là Đức Thánh Linh đã cảm thúc ngươi. Điều này chứng minh rằng Đức Thánh Linh đã làm việc bên trong ngươi và Đức Chúa Trời đã không quay lưng lại với ngươi. Một số người, khi thấy Đức Chúa Trời luôn phán dạy, trở nên chán chường với những lời của Ngài và nghĩ rằng họ có đọc chúng hay không cũng không có kết quả gì – đó không phải là một tình trạng bình thường. Họ thiếu một tấm lòng khao khát bước vào hiện thực, và những người như thế không khao khát cũng như không đặt tầm quan trọng vào việc được trở nên hoàn thiện. Bất kỳ khi nào ngươi nhận thấy mình không khao khát lời của Đức Chúa Trời, điều này cho thấy ngươi không ở trong tình trạng bình thường. Trong quá khứ, việc Đức Chúa Trời có quay lưng lại với các ngươi hay không có thể được xác định bằng việc các ngươi có cảm thấy bình an bên trong hay không, và các ngươi có trải nghiệm được sự vui hưởng hay không. Giờ đây điều cốt lõi là liệu ngươi có khao khát lời của Đức Chúa Trời hay không, liệu lời của Ngài có là hiện thực của ngươi hay không, liệu ngươi có trung tín hay không, và liệu ngươi có khả năng làm tất cả những gì có thể cho Đức Chúa Trời hay không. Nói cách khác, con người chịu phán xét bởi hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhắm những lời Ngài đến cả loài người. Nếu ngươi sẵn sàng đọc chúng, Ngài sẽ khai sáng ngươi, nhưng nếu ngươi không sẵn sàng, Ngài sẽ không khai sáng ngươi. Đức Chúa Trời khai sáng những ai đói khát sự công chính, và Ngài khai sáng cho những ai tìm kiếm Ngài. Một số người cho rằng Đức Chúa Trời không khai sáng họ ngay cả khi họ đã đọc lời của Ngài. Nhưng ngươi đã đọc những lời này theo cách nào? Nếu ngươi đọc lời của Ngài theo cách cưỡi ngựa xem hoa, và không xem trọng hiện thực, thì làm sao Đức Chúa Trời khai sáng ngươi được? Làm sao một người không trân quý lời của Đức Chúa Trời có thể được làm cho hoàn thiện bởi Ngài? Nếu ngươi không trân quý lời của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không có cả lẽ thật lẫn hiện thực. Nếu ngươi trân quý lời của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và chỉ khi đó ngươi mới sở hữu hiện thực. Đây là lí do tại sao ngươi phải ăn uống lời của Đức Chúa Trời mọi lúc, bất kể ngươi có bận rộn hay không, bất kể hoàn cảnh có bất lợi hay không, và bất kể ngươi có đang bị thử luyện hay không. Tóm lại, lời của Đức Chúa Trời là nền tảng cho sự tồn tại của con người. Không ai có thể quay lưng lại với lời của Ngài, mà phải ăn lời của Ngài như họ ăn ba bữa một ngày. Được làm cho hoàn thiện và được thu nhận bởi Đức Chúa Trời lẽ nào đơn giản như thế sao? Cho dù hiện tại ngươi có hiểu hay không, và cho dù ngươi có thấu hiểu công tác của Đức Chúa Trời hay không, thì ngươi đều phải ăn uống lời của Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt. Đây là việc bước vào một cách chủ động. Sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, hãy gấp rút đưa vào thực hành điều các ngươi có thể bước vào, và tạm bỏ qua những gì các ngươi không thể. Có thể có nhiều lời của Đức Chúa Trời mà ngươi không thể hiểu lúc đầu, nhưng sau hai hoặc ba tháng, có thể thậm chí sau một năm, ngươi sẽ hiểu. Làm sao có thể như thế được? Đó là bởi vì Đức Chúa Trời không thể làm cho con người hoàn thiện trong ngày một ngày hai. Thường thì khi ngươi đọc những lời của Ngài, ngươi không thể hiểu nó ngay. Lúc đó, chúng có thể dường như chỉ là câu chữ đơn thuần không hơn; ngươi phải trải nghiệm chúng một thời gian trước khi ngươi có thể hiểu chúng. Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều, ngươi cần cố hết sức để ăn uống lời của Ngài, và sau đó, vô hình trung ngươi sẽ bắt đầu hiểu, và Đức Thánh Linh sẽ khai sáng cho ngươi lúc nào không hay. Khi Đức Thánh Linh khai sáng con người, thường con người không hề hay biết. Ngài khai sáng và dẫn dắt ngươi khi ngươi khao khát và tìm kiếm. Nguyên tắc mà Đức Thánh Linh làm việc tập trung vào lời của Đức Chúa Trời mà ngươi ăn uống. Những ai không coi trọng lời của Đức Chúa Trời và luôn có thái độ khác với lời của Ngài, trong suy nghĩ mụ mị của họ, tin rằng không có gì quan trọng dù họ có đọc lời của Ngài hay không – chính là những người không sở hữu hiện thực. Không thể nhìn thấy công tác của Đức Thánh Linh cũng như sự khai sáng của Ngài trong những con người như thế. Những người như vậy chỉ đơn thuần trôi xuôi theo, là những người giả vờ mà không có phẩm chất thực sự, giống như ông Nanguo trong truyện ngụ ngôn[a].

Không có lời của Ngài như là hiện thực của mình, ngươi không có vóc giạc thực sự. Khi đến lúc bị thử luyện, ngươi chắc chắn sẽ sa ngã, và vóc giạc thực sự của ngươi sẽ bị phơi bày. Nhưng những người thường xuyên tìm cách bước vào hiện thực, khi bị những thử luyện vây quanh, sẽ dần dần hiểu ra mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Ai có lương tâm và ai có sự khao khát Đức Chúa Trời nên có các hành động thiết thực để báo đáp Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài. Những người không sở hữu hiện thực không thể đứng vững trước những vấn đề thậm chí rất tầm thường. Đó là sự khác biệt giữa những người có vóc giạc thực sự và những người không có. Mặc dù họ cùng ăn uống lời của Đức Chúa Trời, nhưng một số người có thể đứng vững giữa những thử luyện, trong khi một số khác lại trốn chạy, tại sao lại như vậy? Sự khác biệt rõ ràng là một số người thiếu vóc giạc thực sự; họ không có lời của Đức Chúa Trời làm hiện thực cho mình, và lời của Ngài không bén rễ bên trong họ. Ngay khi họ bị thử luyện, thì họ đã đi đến cùng đường. Vậy thì tại sao một số có thể đứng vững giữa những thử luyện? Đó là bởi vì họ hiểu lẽ thật và có một khải tượng, cũng như họ hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài, và do đó họ có thể đứng vững qua các thử luyện. Đây là vóc giạc thực sự, và đây cũng là sự sống. Một số người cũng có thể đọc những lời của Đức Chúa Trời nhưng không đưa chúng vào thực hành, không coi trọng chúng; những người không coi trọng chúng thì không đặt nặng việc thực hành. Những người không có lời của Đức Chúa Trời làm hiện thực của mình thì không có vóc giạc thực sự, và những người này không thể đứng vững qua các cuộc thử luyện.

Khi những lời của Đức Chúa Trời được phán ra, ngươi nên tiếp nhận và ăn uống chúng ngay lập tức. Bất kể ngươi hiểu đến mức nào, một quan điểm mà ngươi phải giữ vững là ăn uống lời Ngài, để biết, và để thực hành lời của Ngài. Đây là điều mà ngươi phải thực hiện được. Đừng quan tâm về việc vóc giạc của ngươi có thể trở nên vĩ đại đến mức nào; đơn giản là hãy tập trung vào việc ăn uống lời của Ngài. Đây là điều mà con người nên hợp tác. Đời sống tâm linh của ngươi chủ yếu là để cố gắng bước vào hiện thực của việc ăn uống những lời của Đức Chúa Trời và đưa chúng vào thực hành. Tập trung vào bất kỳ điều gì khác không phải việc của ngươi. Những người lãnh đạo hội thánh phải có khả năng dẫn dắt tất cả những anh em mình hầu cho họ biết cách ăn uống lời của Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của mỗi một người lãnh đạo hội thánh. Dù họ già hay trẻ, tất cả đều phải vô cùng coi trọng việc ăn uống lời của Đức Chúa Trời và phải có lời của Ngài trong lòng mình. Bước vào hiện thực này có nghĩa là bước vào Thời đại Vương quốc. Ngày nay, hầu hết mọi người cảm thấy họ không thể sống mà không ăn uống lời của Đức Chúa Trời, và cảm thấy lời Ngài luôn tươi mới bất kể thời điểm. Điều này có nghĩa là họ đang bắt đầu đi đúng hướng. Đức Chúa Trời sử dụng lời để thực hiện công tác của Ngài và chu cấp cho con người. Khi mọi người mong mỏi và khao khát lời của Đức Chúa Trời, loài người sẽ bước vào thế giới của lời Ngài.

Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều. Ngươi đã hiểu ra được bao nhiêu? Các ngươi đã bước vào được bao nhiêu? Nếu một người lãnh đạo hội thánh chưa hướng dẫn những anh chị em của mình đi vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, thì họ sẽ lơ là bổn phận của mình và sẽ không hoàn thành trách nhiệm của mình! Cho dù sự hiểu biết của ngươi là sâu sắc hay nông cạn, bất kể mức độ hiểu biết của ngươi như thế nào, thì ngươi cũng phải biết cách ăn uống những lời của Ngài, ngươi phải hết sức chú ý đến những lời của Ngài, và hiểu được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc ăn uống chúng. Đức Chúa Trời đã phán dạy rất nhiều, nếu ngươi không ăn uống lời của Ngài, hoặc cố gắng tìm kiếm, hoặc đưa lời Ngài vào thực hành, thì điều này không thể được gọi là tin vào Đức Chúa Trời. Bởi ngươi tin vào Đức Chúa Trời, nên ngươi phải ăn uống lời của Ngài, trải nghiệm lời của Ngài và sống trọn lời của Ngài. Chỉ điều này mới được gọi là niềm tin nơi Đức Chúa Trời! Nếu các ngươi nói miệng là các ngươi tin vào Đức Chúa Trời, nhưng không thể đưa bất kỳ lời nào của Ngài vào thực hành, hoặc tạo ra bất kỳ hiện thực nào, thì điều này không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời. Đúng hơn, đó là “tìm bánh để thỏa mãn cơn đói”. Chỉ nói những lời chứng nhỏ nhoi, những điều vô ích, và những vấn đề hời hợt, mà không sở hữu một chút hiện thực nào: những điều này không phải là niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và đơn giản là ngươi chưa nắm bắt được cách thức đúng đắn để tin vào Đức Chúa Trời. Tại sao các ngươi phải ăn uống lời của Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt? Nếu các ngươi không ăn uống lời của Ngài mà chỉ tìm cách để lên thiên đường, thì đó có phải là tin vào Đức Chúa Trời không? Bước đầu tiên mà một người tin vào Đức Chúa Trời nên thực hiện là gì? Đức Chúa Trời hoàn thiện con người bằng con đường nào? Các ngươi có thể được hoàn thiện mà không ăn uống lời của Đức Chúa Trời hay không? Các ngươi có thể được coi là một người của vương quốc mà không cần lời của Đức Chúa Trời làm hiện thực cho mình hay không? Niềm tin nơi Đức Chúa Trời chính xác có ý nghĩa gì? Những tín đồ của Đức Chúa Trời, ít ra, nên cư xử đúng mực ở bên ngoài; điều quan trọng nhất là sở hữu lời của Đức Chúa Trời. Bất kể điều gì xảy ra, các ngươi cũng không bao giờ có thể quay lưng lại với lời của Ngài. Việc biết Đức Chúa Trời và đáp ứng ý muốn của Ngài đều có thể đạt được thông qua lời của Ngài. Trong tương lai, mọi quốc gia, giáo phái, tôn giáo và khu vực sẽ đều được chinh phục bằng lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ phán trực tiếp, và tất cả con người sẽ nắm lời của Ngài trong lòng bàn tay, và bằng cách này, loài người sẽ được hoàn thiện. Cả trong lẫn ngoài, lời của Đức Chúa Trời tràn ngập khắp nơi: Nhân loại sẽ nói lời của Đức Chúa Trời bằng miệng mình, thực hành theo lời của Đức Chúa Trời, giữ lời của Đức Chúa Trời bên trong, và luôn đắm chìm trong lời của Đức Chúa Trời cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhờ đó con người sẽ được hoàn thiện. Cả trong lẫn ngoài, lời của Đức Chúa Trời tràn ngập khắp nơi: Nhân loại sẽ nói lời của Ngài từ miệng họ, thực hành theo lời Ngài, và giữ lời Ngài bên trong, vẫn đắm chìm trong lời Ngài cả bên trong lẫn bên ngoài. Những người thực hiện ý định của Đức Chúa Trời và có thể làm chứng về Ngài, đây là những người sở hữu lời của Đức Chúa Trời như hiện thực của mình.

Bước vào Thời đại của Lời – Thời đại Vương quốc Một Nghìn năm – là công tác hiện đang được hoàn tất. Từ nay trở đi, hãy thực hành việc tham gia thông công về lời của Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách ăn uống cũng như trải nghiệm lời của Đức Chúa Trời, thì ngươi mới có thể sống trọn lời của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có một số kinh nghiệm thực tiễn để có thể thuyết phục người khác. Nếu ngươi không thể sống trọn hiện thực của lời Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không thuyết phục được ai! Tất cả những người được Đức Chúa Trời sử dụng đều có thể sống trọn tính hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể tạo ra hiện thực này và làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì điều này cho thấy Đức Thánh Linh chưa làm việc trong ngươi và ngươi chưa được hoàn thiện. Đây là tầm quan trọng của lời của Đức Chúa Trời. Ngươi có một tấm lòng khao khát lời của Đức Chúa Trời không? Những người khát khao lời của Đức Chúa Trời thì khát khao lẽ thật, và chỉ những người như thế này mới được Đức Chúa Trời ban phước. Trong tương lai, có nhiều lời phán dạy hơn nữa mà Đức Chúa Trời sẽ phán với tất các tôn giáo và các giáo phái. Đầu tiên Ngài sẽ phán và cất tiếng giữa các ngươi để làm cho các ngươi trọn vẹn trước khi tiếp tục phán và cất tiếng giữa các dân ngoại để chinh phục họ. Thông qua lời Ngài, tất cả sẽ được thuyết phục một cách chân thành và tuyệt đối. Thông qua lời của Đức Chúa Trời và những sự mặc khải của Ngài, tâm tính bại hoại của con người giảm dần, họ sẽ có được diện mạo của một con người, và tâm tính chống đối của họ giảm bớt. Lời hoạt động trong con người với thẩm quyền và chinh phục con người trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Công tác mà Đức Chúa Trời làm ở thời đại hiện tại, cũng như những bước ngoặt trong công tác của Ngài, tất cả đều có thể được tìm thấy trong lời của Ngài. Nếu ngươi không đọc lời của Ngài, ngươi sẽ không hiểu gì cả. Thông qua việc ăn uống lời Ngài của chính ngươi, và thông qua việc tham gia thông công với các anh chị em và những kinh nghiệm thực tế của mình, ngươi sẽ có được sự hiểu biết đầy đủ về lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể thực sự sống trọn hiện thực của lời Ngài.

Chú thích:

a. Nguyên bản không có cụm từ “trong truyện ngụ ngôn”.

Trước: Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận

Tiếp theo: Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này