Các điều kiện để bước vào thiên quốc
  • 1 Các bạn nói rằng chúng tôi phải chấp nhận công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, vì chỉ khi đó tâm tính bại hoại xấu xa của chúng tôi mới được làm thanh sạch và thay đổi, và chỉ khi đó chúng tôi mới được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì vậy, như Chúa yêu cầu, chúng tôi khiêm nhường và khoan dung, chúng tôi yêu kẻ thù của mình, chúng tôi vác thập tự giá của mình, chúng tôi kỷ luật thân thể mình, chúng tôi từ bỏ những gì của thế gian, chúng tôi làm việc và rao giảng vì Chúa, v.v. Đây chẳng phải là tất cả những thay đổi đã xảy ra trong chúng tôi sao? Các bạn cho rằng điều này vẫn chưa đủ để chúng tôi bước vào thiên quốc sao? Tôi tin rằng miễn là chúng tôi tiếp tục phấn đấu theo cách này, thì chúng tôi sẽ trở nên thánh khiết và sẽ bước vào thiên quốc.
  • 2 Đức Chúa Jêsus phán: “Chẳng phải hễ những kẻ cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước đâu; nhưng chỉ kẻ theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23). Những ai nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” đều là những người tin tưởng và hầu việc Chúa. Họ luôn hy sinh, dâng mình và làm việc chăm chỉ cho Chúa, họ đã truyền bá Phúc Âm và xây dựng các hội thánh. Chẳng phải họ đã làm theo ý muốn của Chúa khi làm tất cả những điều này sao? Khi Đức Chúa Jêsus tái lâm, tại sao họ sẽ không được Chúa khen ngợi, mà lại bị Ngài lên án là kẻ làm ác?
  • 3 Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được : Hiện nay mão triều thiên của đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Chúng tôi đã tin Chúa trong nhiều năm, và trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã noi gương Phao-lô trong việc làm xong nhiệm vụ và làm việc cho Chúa. Chúng tôi đã truyền bá Phúc Âm và xây dựng các hội thánh, và chúng tôi đã giữ danh Chúa và đường lối của Chúa. Chắc chắn rằng mão triều thiên của sự công chính sẽ được để dành cho chúng tôi. Miễn là chúng tôi siêng năng làm việc cho Chúa và cẩn trọng chờ đợi sự tái lâm của Chúa, thì chúng tôi sẽ được cất lên thẳng vào trong thiên quốc. Các bạn đang bảo rằng có điều gì đó sai trật trong những gì chúng tôi thực hành sao?
  • 4 Đối với những ai đã tin Đức Chúa Jêsus trong nhiều năm, sốt sắng dâng mình và làm việc không mệt mỏi, thì họ đã chịu khổ nhiều vì Chúa. Liệu rằng vì không chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt mà họ sẽ không được ban cho sự cứu rỗi và lối vào vương quốc thiên đàng không?
  • 5 Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhân từ và thương xót. Chừng nào chúng ta còn tôn cao danh Đức Chúa Jêsus và giữ đường lối của Ngài, chúng ta tin rằng Ngài sẽ không từ bỏ chúng ta khi Ngài trở lại, mà sẽ lập tức cất chúng ta vào trong vương quốc thiên đàng. Một niềm tin như thế có đúng không?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger