Cách phân biện tiếng nói của Đức Chúa Trời
  • 1 Đức Chúa Jêsus phán: “Chiên ta tiếng ta” (Giăng 10:27). Khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ cất tiếng phán và đi tìm chiên của Ngài. Điều quan trọng đối với việc chờ đợi sự tái lâm của Chúa là tìm kiếm tiếng của Đức Chúa Trời, nhưng chúng tôi không thể phân biệt được đâu là tiếng của Đức Chúa Trời và đâu là tiếng của con người. Xin hãy thông công với chúng tôi về điều này.
  • 2 Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, rằng Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, là Đấng đang bày tỏ mọi lẽ thật có thể làm thanh sạch và cứu rỗi nhân loại, và rằng Ngài đang thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Vậy thì, chúng tôi sẽ nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời như thế nào, và làm sao chúng tôi có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm?
  • 3 Các bạn chứng thực rằng Lời xuất hiện trong xác thịt được Đức Chúa Trời đích thân phán ra, tuy nhiên có những người tin rằng những lời này được thốt ra bởi một người nào đó đã được Đức Thánh Linh khai sáng. Chính xác thì sự khác biệt giữa những lời được thể hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể và những lời do một người nào đó được Đức Thánh Linh khai sáng nói ra là gì?
  • 4 Sự khác biệt giữa những lời Đức Chúa Trời do các tiên tri Ê-sai, Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên truyền đạt trong Thời đại Luật pháp và những lời Đức Chúa Trời được thể hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể là gì?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger