Địa điểm công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt
  • 1 Trong cả hai thời đại Cựu Ước và Tân Ước, Đức Chúa Trời đều đã làm việc ở Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng Ngài sẽ tái lâm trong thời kỳ sau rốt, vì vậy khi Ngài tái lâm, Ngài phải đến Y-sơ-ra-ên. Vậy mà các bạn lại chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, rằng Ngài đã xuất hiện trong xác thịt và đang thực hiện công tác của Ngài ở Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia được cai trị bởi một đảng chính trị vô thần. Không có quốc gia nào có sự chống đối đối với Đức Chúa Trời và sự bức hại đối với các Cơ đốc nhân dữ dội hơn thế. Làm sao Chúa có thể tái lâm ở Trung Quốc được?
  • 2 Tại sao công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt được thực hiện ở Trung Quốc chứ không phải ở Y-sơ-ra-ên?

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger