Trích đoạn đặc sắc 8 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Đức Chúa Trời ban hành luật pháp

Trích đoạn đặc sắc 8 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Đức Chúa Trời ban hành luật pháp

267 |21/10/2020

Sau khi Môi-se dẫn người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã ban hành luật pháp và các điều răn để dẫn dắt cuộc sống của người Y-sơ-ra-ên trên đất, và dạy mọi người học cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Những luật lệ và điều răn này không chỉ dẫn dắt người Y-sơ-ra-ên mà còn công báo và cung cấp tiêu chuẩn cho việc tạo dựng hiến pháp của các thế hệ sau, đặt nền tảng hệ thống pháp luật của loài người trong tương lai.

Một số tài liệu trong video này là từ:https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy