Trích đoạn đặc sắc 8 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Đức Chúa Trời ban hành luật pháp

267 |21/10/2020

Sau khi Môi-se dẫn người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã ban hành luật pháp và các điều răn để dẫn dắt cuộc sống của người Y-sơ-ra-ên trên đất, và dạy mọi người học cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Những luật lệ và điều răn này không chỉ dẫn dắt người Y-sơ-ra-ên mà còn công báo và cung cấp tiêu chuẩn cho việc tạo dựng hiến pháp của các thế hệ sau, đặt nền tảng hệ thống pháp luật của loài người trong tương lai.

Một số tài liệu trong video này là từ:https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Thiên Chúa để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy