Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 5: Đức Chúa Trời xóa sổ trần gian bằng trận đại hồng thủy

Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 5: Đức Chúa Trời xóa sổ trần gian bằng trận đại hồng thủy

243 |21/10/2020

Khi xem đoạn phim Cơ Đốc đặc sắc “Đức Chúa Trời xóa sổ trần gian bằng trận đại hồng thủy”, bạn sẽ nhận ra tâm tính công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng như sự chăm sóc và lòng nhân từ của Ngài dành cho loài người, và sẽ tìm thấy con đường đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời giữa thảm họa.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy