Trích đoạn đặc sắc 5 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Đức Chúa Trời xóa sổ trần gian bằng trận đại hồng thủy

21/10/2020

Khi xem đoạn phim Cơ Đốc đặc sắc “Đức Chúa Trời xóa sổ trần gian bằng trận đại hồng thủy”, bạn sẽ nhận ra tâm tính công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng như sự chăm sóc và lòng nhân từ của Ngài dành cho loài người, và sẽ tìm thấy con đường đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời giữa thảm họa.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Thiên Chúa để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy