Lời Đức Chúa Trời | Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời | Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời

12 |16/11/2020

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy