Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Khám phá vũ trụ

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Khám phá vũ trụ

436 |29/03/2020

Trong bầu trời vũ trụ bao la đầy những ngôi sao, các hành tinh va chạm nhau, và một loạt tiến trình phức tạp khai sinh ra những hành tinh mới… Vô số thiên thể trong vũ trụ đều vận hành hòa hợp - ai điều khiển chúng? Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc - Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật - sẽ sớm tiết lộ những sự thật này!

Một số tài liệu trong video này là từ:

ESO

NASA/ESA and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI)/HEIC

NASA, ESA, N. Smith (University of California, Berkeley), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

NASA/CXC/JPL-Caltech/STScI

Normality by Stefan Minning

X-ray: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al; Optical: ESA, NASA/STScI; Infrared: NASA/JPL-Caltech

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy