Nhạc kịch Cơ Đốc "Mọi quốc gia tôn thờ Đức Chúa Trời Toàn Năng" | Nghênh tiếp Đức Chúa Jêsus tái lâm

Nhạc kịch Cơ Đốc "Mọi quốc gia tôn thờ Đức Chúa Trời Toàn Năng" | Nghênh tiếp Đức Chúa Jêsus tái lâm

883 |10/10/2020

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy