Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Ban hành Luật pháp

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Ban hành Luật pháp

328 |06/05/2020

Những điều răn và luật pháp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban bố cho người Y-sơ-ra-ên không chỉ tác động sâu xa đến luật pháp của con người, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và hình thành nền văn minh đạo đức và thể chế dân chủ trong xã hội loài người. Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc - Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật - sẽ sớm trình bày sự thật lịch sử!

Một số tài liệu trong video này là từ:

Normality by Stefan Minning

https://www.youtube.com/watch?v=6DWLPU0y4Ig

iStock.com/kickstand

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy