Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 17: Tư liệu về công tác tạo dựng thế giới và dẫn dắt, cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời

Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 17: Tư liệu về công tác tạo dựng thế giới và dẫn dắt, cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời

233 |22/10/2020

Bạn có muốn biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế giới như thế nào không? Bạn có muốn biết Đức Chúa Trời đã dẫn dắt loài người từng bước một cho đến ngày nay không? Đoạn trích tuyệt vời từ bộ phim Cơ Đốc, Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật, cung cấp tư liệu về công tác tạo dựng thế giới, và dẫn dắt, cứu chuộc loài người của Chúa. Đoạn phim sẽ tiết lộ những câu trả lời này cho bạn.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy