Trailer Phim tài liệu “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Sự hưng vong của các quốc gia

Trailer Phim tài liệu “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Sự hưng vong của các quốc gia

415 |28/03/2020

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Sự hưng vong của các quốc gia

Sự hưng vong của một quốc gia hay dân tộc là kết quả do những hành động của con người ư? Là quy luật tự nhiên ư? Ẩn chứa trong đó là lẽ nhiệm mầu gì? Chính xác thì ai điều khiển sự hưng vong của một quốc gia hay dân tộc? Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật sẽ sớm tiết lộ lẽ nhiệm mầu này!

Một số tài liệu trong video này là từ:

Pigment Ajans - Visual Effects

Shutterstock.com

Explosion Ultra Bass

http://soundbible.com/1807-Explosion-Ultra-Bass.html

by Mark DiAngelo/CC BY 3.0

(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy