Lời Đức Chúa Trời | Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người (Phần II)

Lời Đức Chúa Trời | Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người (Phần II)

286 |06/04/2021

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy