Video nhạc Thánh Ca | Toàn nhân loại nên thờ phượng Đức Chúa Trời | MV

Video nhạc Thánh Ca | Toàn nhân loại nên thờ phượng Đức Chúa Trời | MV

0 |01/05/2021

Đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời không phải đức tin về sự cứu rỗi,

hay việc trở thành một người tốt, hay có được hình tượng giống con người.

Nó không chỉ là niềm tin rằng Đức Chúa Trời tồn tại,

rằng Ngài chính là lẽ thật, đường đi và sự sống, không chỉ có vậy.

Không chỉ là việc ngươi chấp nhận Đức Chúa Trời,

biết rằng Ngài là Đấng cai trị trên tất cả,

biết rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Năng, duy nhất và tối cao;

mà cần nhiều hơn vậy để tin tưởng thực sự.

Ý muốn của Đức Chúa Trời là ngươi trao cho Ngài toàn bộ con người và trái tim mình,

rằng ngươi vâng phục và đi theo Ngài.

Ngươi nên để Đức Chúa Trời sử dụng mình, và vui vẻ phụng sự cho Ngài.

Ngươi nên làm bất cứ điều gì cho Ngài.

Không chỉ những người được chọn mới, mới nên tin tưởng vào Ngài,

mà cả nhân loại nên thờ phượng Ngài, lắng nghe và vâng phục Ngài,

vì toàn thể con người là tạo vật của Đức Chúa Trời.

Ý muốn của Đức Chúa Trời là ngươi trao cho Ngài toàn bộ con người và trái tim mình,

rằng ngươi vâng phục và đi theo Ngài.

Ngươi nên để Đức Chúa Trời sử dụng mình, và vui vẻ phụng sự cho Ngài.

Ngươi nên làm bất cứ điều gì cho Ngài.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy