Lời Đức Chúa Trời | Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời | Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời

172 |06/04/2021

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy