Chúng tôi đã nghe từ lâu rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm chứng về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Và Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài bày tỏ các lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt, nhưng đa số mọi người trong giới tôn giáo đều tin rằng Chúa sẽ tái lâm bằng cách ngự trên mây trời mà xuống. Điều này là bởi Đức Chúa Jêsus đã phán rõ ràng: “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống(Ma-thi-ơ 24:30). Sách Khải Huyền cũng có tiên tri: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài(Khải Huyền 1:7). Tôi vẫn giữ niềm tin rằng Chúa sẽ tái lâm bằng cách ngự trên mây trời mà xuống để trực tiếp đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Chúng tôi từ chối tiếp nhận Đức Chúa Jêsus không ngự trên mây trời mà xuống. Các anh chị nói rằng sự tái lâm Chúa là sự trở lại thành xác thịt và giáng lâm trong bí mật. Nhưng chẳng ai biết về chuyện này. Tuy nhiên, Chúa công khai ngự trên mây trời mà xuống là điều chắc chắc xác thực! Chính vì thế mà chúng tôi chờ đợi Chúa ngự trên mây trời mà xuống và công khai xuất hiện để đưa chúng tôi thẳng lên vương quốc thiên đàng. Nhận thức của chúng tôi có đúng hay không?

11/04/2021

Câu trả lời: Về việc chờ đợi Chúa ngự trên mây trời mà xuống, chúng ta không được dựa trên các quan niệm và tưởng tượng của con người! Những người Pha-ri-si đã phạm sai lầm lớn khi chờ Đấng Mê-si đến. Chính xác là họ đã dùng các quan niệm và tưởng tượng của con người để đánh giá Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến. Cuối cùng, họ đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá. Chẳng phải sư thật là thế sao? Chờ Chúa đến đơn giản như chúng ta nghĩ sao? Nếu Chúa tái lâm và công tác giữa nhân loại theo cách Đức Chúa Jêsus trong xác thịt đã làm, và chúng ta không nhận ra Ngài, thế chẳng phải chúng ta cũng sẽ phán xét và lên án Ngài như những người Pha-ri-si đã làm, và đóng đinh Ngài lần nữa hay sao? Có thể như thế không? Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng Ngài sẽ tái lâm và đã nói nhiều lời về điều đó, nhưng mọi người chỉ bám vào lời tiên tri rằng Chúa sẽ ngự trên mây trời mà xuống và không tìm kiếm hay tìm hiểu về các lời tiên tri quan trọng khác đã được Chúa phán. Điều này khiến chúng ta dễ theo đường sai trái và bị Chúa loại bỏ! Thật sự trong Kinh Thánh, đâu chỉ có mỗi lời tiên tri “ngự trên mây trời mà xuống”. Còn có nhiều lời tiên tri như Chúa sẽ đến như kẻ trộm và bí mật giáng lâm. Ví dụ như, sách Khải Huyền, chương 16 câu 15, “Kìa, Ta đến như kẻ trộm”. Sách Ma-thi-ơ chương 25 câu 6: “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!” Và sách Khải Huyền chương 3 câu 20: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta”. Và những lời tiên tri này nói đến việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt như Con người và bí mật giáng lâm. “Như kẻ trộm” nghĩa là đến một cách lặng lẽ, bí mật. Người ta sẽ không biết Ngài là Đức Chúa Trời dù cho họ có thấy và nghe Ngài, hệt như khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài. Nhìn bên ngoài, Đức Chúa Jêsus chỉ là một Con người bình thường và chẳng ai biết Ngài là Đức Chúa Trời, chính vì thế mà Đức Chúa Jêsus mới dùng “như kẻ trộm” để so sánh với sự xuất hiện và công tác của Con người. Chuyện này cũng quá phù hợp! Những ai không yêu mến lẽ thât, dù cho Đức Chúa Trời trong xác thịt có phán hay làm việc thế nào, hoặc Ngài bày tỏ bao nhiêu lẽ thật đi nữa, họ vẫn không tiếp nhận. Thay vào đó, họ đối xử với Đức Chúa Trời trong xác thịt như một con người bình thường, lên án và chối bỏ Ngài. Chính vì thế mà Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng khi Ngài tái lâm: “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Dựa trên lời tiên tri của Chúa, sự tái lâm của Ngài phải là “sự đến của Con người”. “Con người” là nói đến Đức Chúa Trời trong xác thịt, chứ không phải linh thể của Đức Chúa Jêsus phục sinh ngự trên mây trời mà xuống để công khai xuất hiện trước toàn thể mọi người. Tại sao lại thế? Hãy nghĩ về chuyện này đi. Nếu là linh thể của Đức Chúa Jêsus phục sinh công khai ngự trên mây trời mà xuống, thì sẽ là cực kỳ uy quyền và gây chấn động thế gian. Tất cả mọi người sẽ phủ phục xuống đất và không một ai dám chống đối. Nếu như thế, thì Đức Chúa Jêsus tái lâm vẫn chịu nhiều đau khổ và bị thế hệ này loại trừ sao? Đây chính là lý do mà Đức Chúa Jêsus tiên tri rằng sự tái lâm của Ngài sẽ là “sự đến của Con người” và “như kẻ trộm”. Trong thực tế, nó nói đến việc Đức Chúa Trời nhập thể như Con người đến trong bí mật.

Vậy thì mối liên hệ giữa Con người bí mật giáng lâm để xuất hiện và thực hiện công tác của Ngài, với việc Đức Chúa Trời công khai xuất hiện bằng cách ngự trên mây trời mà xuống là như thế nào? Tiến trình nào bao gồm những gì? Hãy truyền đạt đơn giản về điều đó đi. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể và bí mật ngự xuống giữa nhân gian để phán lời, thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, làm tinh sạch và hoàn thiện tất cả những ai nghe tiếng Ngài và trở lại trước ngai Ngài và biến họ thành nhóm những người đắc thắng. Rồi Đức Chúa Trời giáng đại họa xuống, tinh luyện và hành phạt tất cả những ai không tiếp nhận sự phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ ngự trên mây trời mà xuống để xuất hiện công khai trước hết thảy mọi người. Như thế sẽ hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong Khải Huyền chương 1 câu 7. “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài”. Khi Chúa ngự trên mây trời mà xuống, những kẻ đã đâm Ngài vẫn sẽ thấy Ngài? Vậy ai là kẻ đã đâm Ngài? Một số nói rằng đấy là những người đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá. Có thật sự là thế không? Chẳng phải những người đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá, đã bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và hủy diệt từ lâu rồi sao? Trong thực tế, những kẻ đã đâm Ngài là những người trong thời kỳ Đức Chúa Trời nhập thể bí mật ngự xuống trong thời kỳ sau rốt để công tác, họ đã không tìm kiếm tiếng Đức Chúa Trời và lên án cũng như chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đến thời điểm đó, họ sẽ thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng mà họ đã chống đối và lên án chính là Đức Chúa Jêsus Đấng Cứu Rỗi mà họ đã vô cùng ngóng chờ suốt bao nhiêu năm. Họ sẽ đấm ngực, khóc lóc và nghiến răng, và kết cục của họ chỉ có thể là bị trừng phạt. Sách Khải Huyền không nói cuối cùng những người như thế sẽ sống hay chết, nên chúng ta không thể biết được. Chỉ có Đức Chúa Trời biết thôi. Chỉ có các trinh nữ khôn ngoan nghe tiếng Đức Chúa Trời mới có thể có cơ hội được nghinh tiếp Chúa tái lâm, được đưa đến trước ngai Đức Chúa Trời và dự tiệc cưới của Chiên Con, và được Đức Chúa Trời hoàn thiện thành người đắc thắng. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Khải Huyền, chương 14 câu 4: “Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đờn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con”. Về những người chỉ bám lấy ý niệm rằng Chúa sẽ ngự trên mây trời mà xuống, chẳng tìm kiếm và tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, họ bị xem là những trinh nữ khờ dại. Nhất là những ai kịch liệt chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ là những người Pha-ri-si và những kẻ địch lại Đấng Christ bị công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời vạch trần. Họ đều là những người đã đóng đinh thập giá Đức Chúa Trời lần nữa. Tất cả những người này sẽ rơi vào những đại họa và lãnh lấy sự trừng phạt. Những người chỉ nghinh tiếp Chúa ngự trên mây trời mà xuống đã mắc phải sai lầm gì, họ là dạng người nào, và kết cục của họ sẽ thế nào, tôi tin mọi người đều rõ ràng cả rồi.

Trích từ kịch bản phim Hóa giải bùa mê

Trước: Chúng tôi đã nghe từ lâu rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm chứng về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Và Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài bày tỏ các lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt, nhưng đa số mọi người trong giới tôn giáo đều tin rằng Chúa sẽ tái lâm bằng cách ngự trên mây trời mà xuống. Điều này là bởi Đức Chúa Jêsus đã phán rõ ràng: “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). Sách Khải Huyền cũng có tiên tri: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài” (Khải Huyền 1:7). Tôi vẫn giữ niềm tin rằng Chúa sẽ tái lâm bằng cách ngự trên mây trời mà xuống để trực tiếp đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Chúng tôi từ chối tiếp nhận Đức Chúa Jêsus không ngự trên mây trời mà xuống. Các anh chị nói rằng sự tái lâm Chúa là sự trở lại thành xác thịt và giáng lâm trong bí mật. Nhưng chẳng ai biết về chuyện này. Tuy nhiên, Chúa công khai ngự trên mây trời mà xuống là điều chắc chắc xác thực! Chính vì thế mà chúng tôi chờ đợi Chúa ngự trên mây trời mà xuống và công khai xuất hiện để đưa chúng tôi thẳng lên vương quốc thiên đàng. Nhận thức của chúng tôi có đúng hay không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger