Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Những lời của Đấng Christ khi Ngài bước vào hội thánh I

(Tháng 6 năm 1992 đến tháng 10 năm 1992)

Lời giới thiệu